غریبانه

همزادکویرم تب باران دارم /درسینه دلی شکسته پنهان دارم/دردفترخاطرات من بنویسید/من هرچه که دارم ازشهیدان دارم

شریعتی..
ساعت ۸:٢۳ ‎ب.ظ روز جمعه ۳ اردیبهشت ۱۳۸٩  کلمات کلیدی:

بارالها برای همسایه ای که نان مرا ربود نان،

 برای دوستی که قلب مرا شکست مهربانی،

 برای آنکه روح مرا آزرد بخشایش

 و برای خویشتن خویش آگاهی و عشق میطلبم.

 دکتر علی شریعتی