غریبانه

همزادکویرم تب باران دارم /درسینه دلی شکسته پنهان دارم/دردفترخاطرات من بنویسید/من هرچه که دارم ازشهیدان دارم

شریعتی..
ساعت ٥:۱٦ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۳ خرداد ۱۳۸٩  کلمات کلیدی: شریعتی

 شریعتی

 

نیازهای بلند ما را همواره بی تاب می دارند و آنچه هست پست است,

عشق های مقدس در جان ما شعله می کشند و آنچه هست آلوده است,

زیبایی ها ما را مدام در حسرت خویش می گدازند و آنچه هست زشت است,

آنچه هست خوب نیست,

           پاک نیست,

منزه نیست,

   جاوید نیست,

          صمیمت ندارد,

                  عظمت ندارد.

هر چه هست برای "مصلحتی" است,

هر که هست به خاطر" منفعتی" است,

هیچ چیز به “خودش” نمی ارزد,

هیچ کس به “خودش” چیزی نیست,

همه چیز را و همه کس را برای سودی و فایده ای گذاشته اند.

“هبوط در کویر”(دکتر علی شریعتی)

شریعتی2