غریبانه

همزادکویرم تب باران دارم /درسینه دلی شکسته پنهان دارم/دردفترخاطرات من بنویسید/من هرچه که دارم ازشهیدان دارم

اسفند 90
1 پست
بهمن 90
3 پست
آبان 90
1 پست
مهر 90
3 پست
شهریور 90
1 پست
مرداد 90
1 پست
تیر 90
4 پست
خرداد 90
4 پست
شهریور 89
2 پست
مرداد 89
1 پست
خرداد 89
1 پست
اسفند 88
1 پست