شریعتی..

بارالها برای همسایه ای که نان مرا ربود نان،

 برای دوستی که قلب مرا شکست مهربانی،

 برای آنکه روح مرا آزرد بخشایش

 و برای خویشتن خویش آگاهی و عشق میطلبم.

 دکتر علی شریعتی

/ 0 نظر / 6 بازدید