نیایش

دلتنگی نیایش با خدا

 

    
خدایا راهی نمی بینم و آینده پنهان است

اما مهم نیست ، همینکافی ست 
نیاش
که تو همه چیز را می بینی و من تو را 

خدایا در این دنیا،پیوسته در معرض نابودی ، هلاکت و مرگ هستم 

در دل می گویم:

خدا یا تو به خاطر بندگانت معجزات بی شماری می کنی،

پس به نجات من هم بیا 

مراموهبت آن بخش 

که در تو زندگی کنم 

پیش بروم و نفس گسیخته رابکشم 

مباد که از یاد ببرم 

تو پناه و آسایش من هستی 

با دستیدامن تو را می گیرم 

و با دست دیگر به تهیدستان و درد مندان یاری می رسانم

مرا در اوقات تنهایی و نیازمندی تنها مگذار 

ای رحیم و بخشنده

مرا دریاب!

 

/ 0 نظر / 7 بازدید